คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ เป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝายการแพทย์ แลอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
2.มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
3.เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ

รับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

– คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

– วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
– วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
– วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
– วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
– วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
– วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
– วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
– คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
– คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
– คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
– คณะ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
 admissions.is.in.th และ  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s