รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

 เริ่มนับตั้งแต่ไทยรวมตัวเป็นราชอาณาจักรที่มีอำนาจเป็นปึกแผ่นและเป็นอิสระจากอิทธิพลของขอม โดยเริ่มนับตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยและนับต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ลำดับพระมหากษัตริย์ที่ค่อนข้างจะสับสนเกี่ยวกับเวลาการครองราชย์มากที่สุดได้แก่ ราชวงศ์พระร่วง ได้มีการศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด จากศักราชที่คลาดเคลื่อนไม่ต้องตรงกัน รวมทั้งการใช้คำว่า “พระยา” แทน “พญา” และ “ไทย” แทน “ไท” ได้รับการปรับปรุงให้แน่ชัดขึ้นเสมอมาโดยอาศัยหลักฐานต่างๆ เช่นจากคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดยศาสตราจารย์ รตท. แสง มนวิทูร นำไปใช้อ้างอิงโดยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิตและผู้รู้อีกหลายท่านดังที่ปรากฏในรายชื่อหนังสืออ้างอิงท้ายบทความ “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 จึงนับเป็นหลักฐานล่าสุดที่น่าเชื่อถือได้

ตารางด้านล่างแสดงลำดับพระมหากษัตริย์ไทย ดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

[แก้]ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูป,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
17921822 12491279 30 ปี
2 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนบานเมือง 1822 1279 1 ปี
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ่อขุนรามราช)
18221841 12791298 19 ปี
4 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยาเลอไท 18411866 12981323 25 ปี
5 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยางั่วนำถม 18661890 13231347 24 ปี
6 Lithai statue.png พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไท)
18901911 13471368 21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไท)
19111942 13681399 31 ปี
8 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไท)
19431962 14001419 19 ปี
9 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
19621981 14191438 19 ปี

[แก้]อาณาจักรอยุธยา

[แก้]ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,พระบรมรูป รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 Phrajaouthong06.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
18931912 13501369 20 ปี
2 King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร 19121913 13691370 (ครั้งที่1) ไม่ถึง 1 ปี

[แก้]ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
19131931 13701388 18 ปี
2 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
1931 1388 7 วัน

[แก้]ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
2 King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร 19311938 13881395 (ครั้งที่2) 7 ปี
3 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามราชาธิราช 19381952 13951409 14ปี

[แก้]ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
3 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
19521967 14091424 15 ปี
4 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
19671991 14241448 24 ปี
5 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 19912031 14481488 40 ปี
6 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 20312034 14881491 3 ปี
7 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
20342072 14911529 38 ปี
8 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
20722076 15291533 4 ปี
9 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา พระรัษฎาธิราช 2076 1533 4 เดือน
10 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระไชยราชาธิราช 20762089 15331546 13 ปี
11 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
20892091 15461548 2 ปี
ขุนวรวงศาธิราช 2091 1548 42 วัน (ไม่ได้รับการยอมรับ)
12 พระเฑียรราชา.gif สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
20912111 15481568 20 ปี
13 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระมหินทราธิราช 21112112 15681569 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

[แก้]ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูป,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1)
21122133 15691590 21 ปี
2 KingNU.jpg สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2)
21332148 15901605 15 ปี
3 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระเอกาทศรถ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3)
21482153 16051610 5 ปี
4 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา พระศรีเสาวภาคย์
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)
2153 1610 ไม่ครบปี
5 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(สมเด็จพระบรมราชาที่ 1)
21532171 16111628 17 ปี
6 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระเชษฐาธิราช
(สมเด็จพระบรมราชาที่ 2)
21712172 16281629 1 ปี
7 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา พระอาทิตยวงศ์ 2172 1629 36 วัน

[แก้]ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,พระบรมรูป,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 Pra sath thong.jpg สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5)
21722199 16291656 27 ปี
2 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)
2199 1656 9 เดือน
3 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)
2199 1656 2 เดือน 17 วัน
4 King narai 7 img 9114.jpg สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3)
21992231 16561688 32 ปี

[แก้]ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,พระบรมรูป,ตราแผ่นดิน รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระเพทราชา 22312246 16881703 15 ปี
2 Phra Chao Suea.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(พระเจ้าเสือ)
22462251 17031708 5 ปี
3 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)
22512275 17081732 24 ปี
4 Bromgot.jpg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 22752301 17321758 26 ปี
5 K3415007-24.jpg สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
(ขุนหลวงหาวัด)
2301 1758 2 เดือน
6 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
(พระเจ้าเอกทัศ)
23012310 17581767 9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

[แก้]อาณาจักรธนบุรี

[แก้]ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมรูป รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 Taksin the Great.jpg สมเด็จพระบรมราชาที่ 4
(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
23102325 17671782 15 ปี

[แก้]อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

[แก้]ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์,พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1 Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ ๑)
23252352 17821809 27 ปี
2 Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ ๒)
23522367 18091824 15 ปี
3 Nangklao portrait.jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ ๓)
23672394 18241850 27 ปี
4 Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔)
23942411 18501868 17 ปี
5 King Chulalongkorn of Siam.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ ๕)
24112453 18681910 42 ปี
6 King Vajiravudh portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ ๖)
24532468 19101925 15 ปี
7 King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๗)
24682477 19251935 9 ปี
8 King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ ๘)
24772489 19351946 12 ปี
9 King Bhumibol Adulyadej 2010-9-29.jpg พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ ๙)
2489-ปัจจุบัน 1946-ปัจจุบัน ยังอยู่ในสิริราชสมบัติ

เพิ่มเติม

[แก้]รายพระนามพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทยตามระยะเวลาครองราชสมบัติ

รายพระนามพระมหากษัตริย์ ในประวัติศาสตร์ไทย เรียงตามระยะเวลาครองราชสมบัติ ซึ่งการจัดอันดับนั้นจะเรียงลำดับพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชย์ 25 ปีขึ้นไป

พระนาม ราชวงศ์ ปีที่ขึ้นครองสิริราชสมบัติ ปีสิ้นสุดรัชกาล ระยะเวลา (ปี)
1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ราชวงศ์จักรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ปัจจุบัน 66 ปี 111 วัน+
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์จักรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ.1868) 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (ค.ศ.1910) 42 ปี 22 วัน
3 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ. 1991 (ค.ศ.1448) พ.ศ. 2031 (ค.ศ.1488) 40 ปี
4 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ. 2034 (ค.ศ.1491) พ.ศ. 2072 (ค.ศ.1529) 38 ปี
5 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราชวงศ์ปราสาททอง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2199 (ค.ศ.1656) 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 (ค.ศ.1688) 32 ปี
6 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) ราชวงศ์พระร่วง พ.ศ. 1911 (ค.ศ.1368) พ.ศ. 1942 (ค.ศ.1399) 31 ปี
7 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ราชวงศ์พระร่วง พ.ศ. 1792 (ค.ศ.1249) พ.ศ. 1822 (ค.ศ.1279) 30 ปี
8 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราชวงศ์จักรี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (ค.ศ.1782) 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (ค.ศ.1809) 27 ปี
9 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาเจษฎาราชเจ้า) ราชวงศ์จักรี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 (ค.ศ.1824) 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (ค.ศ.1850) 27 ปี
10 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราชวงศ์ปราสาททอง พ.ศ. 2173 (ค.ศ.1630) พ.ศ. 2199 (ค.ศ.1656) 26 ปี

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s