พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง[1] หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 —) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม

ประวัติ

ภูมิลำเนาของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี อยู่ที่บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ท่านเป็นคนที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า จึงทำให้ท่านซึมซับความรู้ทุกรูปแบบ เมื่อยังเด็ก มารดาได้พาท่านไปทำบุญที่วัดบ่อยๆ ทุกวันพระ ซึ่งผลจากการติดตามมารดาไปทำบุญบ่อยๆ นี้เอง ต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสนใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และทำให้หนังสือที่ท่านอ่านไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงหนังสือความรู้หรือหนังสือบันเทิงทั่วไปเท่านั้น แต่หนังสือธรรมะก็เป็นหนังสือที่ท่านสนใจด้วยเช่นกันหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านก็ได้ขออนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้ แตกต่างจากเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่มุ่งเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้ว ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก แล้วย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมื่ออายุครบ๒๑ ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านเกิด และย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตร ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ด้านการศึกษาทางโลกนั้น ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (สังคม-มัธยมศึกษา)จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “พุทธศาสตรมหาบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นก็ยังรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ในแง่จริยวัตรส่วนตัวนั้นนอกจากท่านจะเป็นพระนักวิชาการ พระนักคิด นักเขียน แล้วท่านก็ยังสนใจฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสิบปี มีผลงานทางวิพากษ์และแนะนำสังคมหลายเรื่อง เช่น บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื่อง “ธรรมะติดปีก” ซึ่งด้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี 2550[ต้องการอ้างอิง]

[แก้]ชีวิตสมณเพศ

พระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์[ต้องการอ้างอิง] ต่อมา ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมี พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์[ต้องการอ้างอิง] ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร[ต้องการอ้างอิง]

[แก้]การศึกษา

[แก้]ผลงานสำคัญ

 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
 • วิทยากรบรรยายธรรมตามสถาบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • บรรณาธิการวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
 • วิทยากรพิเศษบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • ประธานกลุ่มธรรมะการ์ตูน (ผลิตการ์ตูนแมนิเมชั่น ชุด “พุทธประวัติ” เพื่อทูลเกล้าในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 • ผู้เขียนตำราหมวดวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กรรมการตรวจนักธรรม บาลี สนามหลวง
 • เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ อาทิ เนชั่นสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ชีวจิต ศักดิ์สิทธิ์ WE, HEALTH & CUISINE, Secret เป็นต้น
 • เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) อันเป็นสถาบันที่ศึกษา วิจัย ภาวนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ภายใต้หลักการ “พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก”
 • ท่านมีเว็บไซต์ http://www.dhammatoday.com เพื่อเป็นวัดออนไลน์ในโลกเสมือนจริงทางอินเทอร์เน็ต และสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากมาย อาทิ Facebook, Twitter เป็นต้น
 • เป็นวิทยากรรับเชิญหลายรายการ อาทิ ที่นี่หมอชิต (ช่อง 7), ธรรมะติดปีก (ทีวีไทย), Club7 (ช่อง 7), ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), การเดินทางของความคิด (96.5FM คลื่นความคิด) เป็นต้น

[แก้]คำสอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์

 • ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคน[2]
 • คนสมัยก่อนเหาะได้ อย่างมงายในวิทยาศาสตร์[3]
 • เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย[4][5]

[แก้]ผลงานการประพันธ์

[แก้]ผลงานหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ภาษาไทย

 • ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
 • ปรัชญาหน้ากุฏิ
 • คิดอย่างเซ็น
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
 • พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
 • ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
 • อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
 • พระพุทธคุณ 100 บาท
 • กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม
 • กำลังใจแด่ชีวิต
 • ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน
 • ธรรมะติดปีก
 • ธรรมะหลับสบาย
 • ธรรมะดับร้อน
 • ธรรมะบันดาล
 • ธรรมะรับอรุณ
 • ธรรมะราตรี
 • ธรรมะทำไม
 • ธรรมะเกร็ดแก้ว
 • ธรรมะสบายใจ
 • ธรรมะทอรัก
 • ธรรมะงอกงาม
 • ธรรมะน้ำเอก
 • ธรรมะคลายใจ
 • ธรรมะพารวย
 • ธรรมะศักดิ์สิทธิ์
 • คนสำราญงานสำเร็จ
 • สบตากับความตาย
 • เชิญตะวัน
 • มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
 • ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
 • เรารักแม่
 • หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
 • ลายแทงแห่งความสุข
 • มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
 • รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
 • เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู
 • งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
 • ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
 • Love Analysis 1&2
 • เข็นธรรมะขึ้นภูเขา
 • ตะแกรงร่อนทอง
 • ว่ายทวนน้ำ (เขียนร่วมกับพระไพศาล วิสาโล)
 • ธรรมา ค้าขึ้น
 • ธรรมาธิปไตย
 • การเดินทางของความคิด (ร่วมกับสรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์นิรุตติ์ ศิริจรรยาอารียา สิริโสดา)
 • หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

[แก้]ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

แปลโดยนพมาศ แววหงส์

 • Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
 • Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
 • Love Management (ธรรมะทอรัก)
 • Mind Management (ธรรมะสบายใจ)

[แก้]จุดเริ่มต้นของ”ธรรมะอินเทรนด์”

ในปี พ.ศ. 2547ท่าน ว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกมาสู่สายตาประชาชนแล้วปรากฏว่า ได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 เล่มคือ ธรรมะหลับสบายและธรรมะดับร้อน’ซึ่งทั้งหมด ล้วนได้รับความนิยมเป็ยอย่างสูง จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เล่ม จึงทำให้ช่อง 3นำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่าธรรมะอินเทรนด์ หรือ ธรรมะติดปีก

 

[แก้]

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s